Algemene voorwaarden training

Voorlopig artikel
Alle commerciële relaties tussen het bedrijf Fact Training Centre - Centrum voor de opleiding van beveiligings- en bewakingsprofessionals SPRL FS ("FACT TRAINING CENTER"), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 1300 Wavre, Rue de la Station 19, geregistreerd aan de ECB onder nummer 0479.574.037, en alle natuurlijke of rechtspersonen (die volledige rechtsbevoegdheid genieten), zullen worden beheerst door deze algemene en bijzondere voorwaarden. Elke registratie wordt geacht te zijn gedaan in de naam van de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de registratie is geregistreerd en wordt gedefinieerd onder de term "deelnemer" in deze algemene voorwaarden.

Artikel I. Inschrijvingen
Elk verzoek tot inschrijving dient schriftelijk (per brief, of e-mail) te worden gericht aan FACT TRAINING CENTER.
Inschrijvingen worden aanvaard binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen. De inschrijving voor een opleiding is pas effectief bij ontvangst van een inschrijvingsformulier, uitgegeven door FACT TRAINING CENTER en naar behoren ingevuld, met de volgende gegevens:
• Naam van de deelnemer;
• Titel en datum van de opleiding;
• Naam en adres van de werkgever of de instelling aan dewelke de factuur mag worden gericht.
De eventuele attesten, certificaten of diploma’s worden verzonden na afloop van de opleiding, en voor zover de examens met succes zijn afgelegd, en na volledige betaling van de factuur voor de gevolgde opleiding.

Artikel II. Terugtrekkingen
Elke annulering wordt schriftelijk verzonden naar FACT TRAINING CENTER. Er worden geen kosten aangerekend voor de annulering van een inschrijving die vijftien werkdagen vóór het begin van de opleiding aankomt bij FACT TRAINING CENTER.
Voor elke annulering van een bestelling binnen de vijftien werkdagen voorafgaand aan het begin van de opleiding behoudt FACT TRAINING CENTER zich het recht voor een forfaitair bedrag aan te rekenen gelijk aan 50% van de prijs van de betrokken opleiding. Voor elke afwezigheid die niet wordt voorafgegaan door een schriftelijke annulering vóór de eerste dag van de opleiding, wordt 100% van de prijs van de betrokken opleiding aangerekend.

Artikel III. Vereiste kennis
Voor sommige opleidingen is een voldoende kennisniveau of minimale technische ervaring noodzakelijk opdat de deelnemer bij machte zou zijn het gegeven onderricht op voldoening gevende wijze te assimileren. FACT TRAINING CENTER is niet aansprakelijk in het geval waarin de deelnemer niet over de vereiste basiskennis beschikt.

Artikel IV. Pedagogisch materieel
De opleidingsdragers die FACT TRAINING CENTER bij aanvang van de opleiding levert, zijn begrepen in de deelnamekosten. FACT TRAINING CENTER behoudt het geheel van de auteursrechten betreffende de inhoud van de opleidingen en het lesondersteunend materieel. Elke reproductie, wijziging of mededeling aan derden van alle of een deel van deze opleidingen en/of documenten, in welke vorm ook, is verboden.
De deelnemer is gehouden FACT TRAINING CENTER schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het materieel of de lokalen die FACT TRAINING CENTER ter beschikking stelt, ongeacht de reden. De aansprakelijkheid van zijn werkgever kan ook worden nagestreefd. Deze laatste stemt ermee in een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de acties van zijn werknemers dekt.

Artikel V. Datum en duur van de opleidingen
FACT TRAINING CENTER behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren of uit te stellen indien er onvoldoende deelnemers zijn en verbindt zich ertoe de personen die zich hebben ingeschreven zelf te informeren dan wel de instelling aan dewelke de factuur moet worden gericht en die een of meer medewerkers heeft ingeschreven, en dit uiterlijk één week vóór de voorziene aanvangsdatum van de opleiding. FACT TRAINING CENTER is niet aansprakelijk voor de kosten van schade als gevolg van de annulering van een opleiding of van het uitstel ervan tot een latere datum.

Artikel VI. Prijs van de opleidingen
De getoonde prijzen zijn inclusief btw voor particulieren en zijn exclusief btw voor rechtspersonen. Deze laatste omvatten de kosten van onderricht, de eventuele vergoeding die verschuldigd is aan de FOD Binnenlandse Zaken evenals de levering van lesondersteunend materieel. De kosten van vervoer, van maaltijden voor de deelnemers en van de huur van de infrastructuur die nodig is voor opleidingen op verplaatsing zijn niet opgenomen in de prijzen.
De prijs voor elke begonnen opleiding is volledig verschuldigd.
Een vooruitbetaling van 30% van de factuur wordt gevraagd bij de inschrijving. Deze vooruitbetaling wordt contant betaald.
Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, wordt de toegang van de deelnemer tot de opleiding geweigerd, onverminderd de toepassing van artikel II.
FACT TRAINING CENTER behoudt zich het recht voor haar prijzen om het even wanneer aan te passen.
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de in onze offertes genoemde prijzen alleen geldig indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard binnen een termijn van twee weken vanaf de verzending van de betrokken offerte.
De aangeboden dienst(en) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen), ongeacht om welke dienst(en) het gaat, slechts een middelenverbintenis maar geen resultaatsverbintenis voor FACT TRAINING CENTER.

Artikel VII. Varia
FACT TRAINING CENTER behoudt zich het recht voor het programma van de opleidingen te wijzigen of aan te passen in functie van de evolutie van de technische kennis of de geldende wetgeving.
FACT TRAINING CENTER is niet aansprakelijk voor de voorwerpen en de persoonlijke bezittingen die de deelnemers meebrengen naar een opleiding.

Artikel VIII. Praktijkopleidingen
De praktijkopleidingen worden gegeven door instructeurs van FACT TRAINING CENTER, ofwel in passende lokalen of vestigingen die eigendom zijn van FACT TRAINING CENTER, ofwel in vestigingen die toebehoren aan haar klanten.
De deelnemers zijn gehouden de veiligheidsinstructies in acht te nemen zoals die door de instructeurs worden meegedeeld. Bij gebrek aan inachtneming van die instructies wijst FACT TRAINING CENTER elke aansprakelijkheid af in geval van ongeval waarbij een of meer deelnemers betrokken zijn.
Sommige oefeningen die in het kader van de praktische opleidingen worden gehouden, impliceren een bijzonder risico als gevolg van hun aard.
FACT TRAINING CENTER levert de nodige inspanningen en zet de nodige stappen opdat dergelijke risico’s zich niet zouden voordoen, maar kan niet verzekeren dat dergelijke risico’s zich helemaal niet voordoen.
Elke deelnemer dient naar behoren verzekerd te zijn tegen arbeidsongevallen, door zijn werkgever of door eigen toedoen. De betrokken verzekering moet voorzien in afstand van verhaal ten aanzien van FACT TRAINING CENTER.

Artikel IX. Aansprakelijkheid en verzekeringen
FACT TRAINING CENTER verklaart een verzekering “burgerrechtelijke aansprakelijkheid” te hebben afgesloten. Op verzoek van de deelnemer bezorgt ze hem een kopie van de aangegane verzekeringspolis(sen).
Ongeacht de aard van de eventuele aansprakelijkheid van FACT TRAINING CENTER, met uitzondering van fraude, inclusief in geval van zware fout, heeft de deelnemer enkel verhaal tegen de vennootschap binnen de grenzen van de aangegane verzekeringspolis(sen), voor de schade en ten belope van de bedragen zoals gedekt door die polis(sen).
Hetzelfde geldt in geval van zware of opzettelijke fout vanwege een personeelslid van FACT TRAINING CENTER.
In het geval waarin de deelnemer FACT TRAINING CENTER aansprakelijk wenst te stellen, dient hij dit – op straffe van verval van dit recht – te melden aan FACT TRAINING CENTER binnen een termijn van twee werkdagen vanaf de vaststelling van het voorkomen van het schadegeval.
De deelnemer levert volledige en voldoende elementen om het bewijs te leveren van de aansprakelijkheid van FACT TRAINING CENTER en van het bedrag van de geleden schade.
FACT TRAINING CENTER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele indirecte schade die de deelnemer zou lijden, i.e. de financiële of commerciële schade die niet het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een tekortkoming van FACT Training center ten aanzien van zijn verbintenissen, meer bepaald winstderving, de verhoging van de algemene kosten, de verstoring van de planning, het verlies van winst, klanten of verhoopte winst, het verlies van gegevens of van informatie

Artikel X. Verwerking van persoonsgegevens
De manier waarop het FACT TRAINING CENTRE persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, wordt geregeld door de Belgische wetgeving, met name door (i) Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden). 25 mei 2018 - de "RGPD") en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, tot intrekking van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die eerder van kracht waren.
FACT TRAINING CENTER bevestigt dat elke verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant en van elke betrokken persoon in het algemeen voldoet aan de bovengenoemde wetten.
Daarom erkent de deelnemer door zich te registreren voor de trainingen die zijn verleend door het FACT TRAINING CENTER, dat de volgende persoonlijke gegevens waarschijnlijk worden verzameld:
• Naam
• Voornaam
• Foto-ID
• E-mailadres
• Thuisadres (adres, postcode, plaats, land)
• Telefoonnummer (vast / mobiel)
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Nationaliteit
• Gender
• Nationaal registratienummer
• Professionele situatie
• Contactgegevens van de persoon die contact moet opnemen in geval van nood
• Strafregister-uittreksel
Deze zijn allemaal nodig voor het doel van de behandeling.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op
• het rechtmatige belang van FACT TRAINING CENTER;
• een wettelijke verplichting en / of de uitvoering van een met de klant gesloten contract en / of een verbintenis van de deelnemer of het FACT TRAINING CENTER
• of met toestemming van de klant.

In het laatste geval zal de deelnemer expliciet worden gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van de gewenste persoonlijke gegevens.
FACT TRAINING CENTER zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden bekendmaken, behalve waar nodig voor het leveren van diensten en de optimalisatie ervan. In dit kader kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt voor webmasters, betalingspartners, cloudpartners, onze verzekeringsmaatschappij en verschillende partners voor wie FACT TRAINING CENTER waarschijnlijk in de context zal zijn de organisatie en de realisatie van de voorgestelde trainingen.
Als het voor FACT TRAINING CENTRE noodzakelijk is om persoonsgegevens in dit verband aan derden te verstrekken, zal de betrokken derde partij dergelijke persoonsgegevens moeten gebruiken in overeenstemming met de verplichtingen die door de AVG worden opgelegd.
Als je vragen hebt over hoe FACT TRAINING CENTER je persoonlijke gegevens verwerkt, stuur dan een e-mail naar training@factgroup.eu.

Artikel XI. Integriteitsbeleid
FACT TRAINING CENTER heeft een integriteitsbeleid ingevoerd en verbindt zich ertoe dat beleid in acht te nemen. We kunnen u de tekst van het integriteitsbeleid op eenvoudig schriftelijk verzoek toesturen (FACT TRAINING CENTER, Rue de la Station, 19 te 1300 Limal).

Artikel XII. Klachten
Elke klacht betreffende de diensten van FACT TRAINING CENTER kan schriftelijk (FACT TRAINING CENTER, Rue de la Station, 19 te 1300 Limal) of per fax (010.400.155) worden verzonden.

Artikel XIII. Contactpersoon
De contactpersoon is de coördinator van de opleidingen. Er kan met hem telefonisch contact worden opgenomen op het nummer 010/418.840.

Artikel XIV. Geschillen
Indien eender welke bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden, wordt overeengekomen dat deze nietigheid er niet toe zal leiden dat alle overige bepalingen ook nietig worden.
In geval van geschil is alleen het Belgisch recht toepasselijk en zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd, daar het vredegerecht van het 1 ste kanton van Waver bevoegd is voor geschillen die tot zijn materiële bevoegdheid behoren.