Algemene voorwaarden security

Art. 1:
De dienst(en) die wordt/worden aangeboden door F.A.C.T SECURITY, met hoofdkantoor op 1300 Wavre, Rue de la Station 19, BTW BE 0457.632.142, RPM Nijvel, zijn deze die specifiek worden vermeld op de prijsofferte en/of op de bestelling.
Indien niet specifiek vermeld, zijn het deze die algemeen bij wet of door de gebruiken van het beroep zijn voorzien.
De prijzen vermeld in onze offertes zijn enkel geldig, tenzij anders is bepaald, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van genoemde offerte.
Wat ook de aangeboden diensten mogen zijn, deze vormen in elk geval slechts een inspanningsverplichting uit hoofde van F.A.C.T SECURITY.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en diensten geleverd door F.A.C.T SECURITY, ook wanneer deze in strijd zijn met de algemene of specifieke voorwaarden van de Klant, die nooit van toepassing zullen zijn. Het enkele feit van de bestelling impliceert acceptatie door de Klant van deze algemene voorwaarden. Vrijstellingen zijn alleen geldig als ze zijn opgenomen in een contract ondertekend door de Klant en F.A.C.T SECURITY. In dit geval blijven de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, voor zover deze niet in strijd zijn met het betreffende contract. De mogelijke nietigheid van een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de toepassing van enige andere clausule.

Art. 2:
De looptijd van het contract wordt bepaald bij de offerte en/of de bestelling.
1. Het (de) contract(en) wordt/worden opgemaakt voor onbepaalde duur, tenzij anders bepaald. De partijen hebben het recht een contract, afgesloten voor onbepaalde duur, te ontbinden mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, die zal plaatsvinden op de datum van verzending (poststempel) van een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de contractpartij.
2. Een contract, afgesloten voor een beperkte duur, kan niet vroegtijdig worden ontbonden en wordt, na de overeengekomen periode, als zijnde voor dezelfde duurtijd verlengd, behalve indien het contract niet later dan drie maanden vóór de datum waarop de duurtijd ten einde loopt, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, ontbonden wordt door hetzij de Klant, hetzij FACT Security.

Art. 3:
Mocht in de loop van het oorspronkelijke contract of één van de verlengingen, de uitvoering daarvan wijzigen en abnormaal zwaar worden op technisch en economisch vlak, omwille van omstandigheden die niet konden worden voorzien bij het sluiten van het contract en die zich voordoen buiten de wil om van F.A.C.T SECURITY, dan zal deze laatste zijn prestaties 24 uur na het verzenden van een brief aan de klant kunnen opschorten of onderbreken, en dit zonder dat van hem enige schadevergoeding zal kunnen gevorderd worden.
Deze omstandigheden zijn met name, en zonder dat de hierna genoemde voorbeelden volledig zouden zijn, staking of andere sociale onrusten, afwezigheid van transportmiddelen, tekort aan arbeidskrachten, enz...en in het algemeen elk geval van overmacht waarmee F.A.C.T SECURITY zou geconfronteerd worden. De uitgevoerde prestaties zullen integraal betaalbaar blijven.

Art. 4:
De prijzen voor de interventies van F.A.C.T SECURITY worden vastgelegd in de offerte en/of bij de bestelling. Deze zijn exclusief btw, eventuele toepasselijke belastingen of administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Zij zullen kunnen verhoogd of verlaagd worden in verband met de regels voorzien in de PC 317 (bewaking sector).
Bovendien beschikt F.A.C.T SECURITY over het recht om ze te allen tijde aan te passen, gesteld dat er zich een extern element zou voordoen waardoor zijn kosten zouden verhogen.
Zulke externe elementen zijn: verhoging van de belastingen, verhoging van de kosten en lasten (met name de sociale lasten) die door de reglementering worden opgelegd, verhoging van de verzekeringspremies, ...zonder dat voornoemde voorbeelden volledig zijn.
Elke bijkomende prestatie bovenop diegene die zijn overeengekomen in de offerte en/of de bestelling, zal afzonderlijk kunnen gefactureerd worden.
Iedere aanvraag om een prestatie uit te voeren die binnen de 48 uur na ontvangst van de aanvraag aanvangt, geeft aanleiding tot een tariefverhoging van 25%.
De normale tarieven worden toegepast zodra de eerste shift aanvangt die meer dan 48 uur op voorhand werd aangevraagd..
Elke prestatie die binnen de 72 uur voor de aanvang ervan wordt geannuleerd, wordt gefactureerd a rato van 4 uur prestatie per betrokken veiligheidsagent.

Art. 5:
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar binnen de acht dagen na datum.
De klant verbindt er zich toe om onmiddellijk de facturen te controleren die hem zijn toegestuurd en doet formeel afstand van elke klacht betreffende de kosten en prijzen die hem in rekening worden gebracht als de klacht niet is ingediend binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij niet-betaling op de vervaldag heeft F.A.C.T SECURITY het recht om onmiddellijk het contract op te zeggen, hetgeen van kracht zal zijn binnen de 24 uur na aangetekende betekening van de opzegging aan de klant, en bij wijze van schadevergoeding de betaling te eisen van de vergoedingen zoals voorzien in het contract tot zijn vervaldag.
Bovendien zal het bedrag van de onbetaalde factuur/facturen vermeerderd worden met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van de verschuldigde sommen met een minimum van 50€ en zullen de gewone verwijlinteresten tegen 12% per jaar verschuldigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling; deze interesten kunnen, overeenkomstig artikel 1154 van het burgerlijk wetboek, interesten opleveren wanneer zij verschuldigd zijn voor een volledig jaar.
Voor het overige kan het contract door één partij zonder vooropzeg worden opgezegd omwille van een ernstige tekortkoming van de andere partij ten overstaan van zijn verplichtingen.
De ernstige tekortkoming die de opzegging zonder vooropzeg verantwoordt, moet onmiddellijk aan de andere partij worden betekend. Onder ernstige tekortkoming wordt verstaan een zulkdanige tekortkoming dat het onmogelijk wordt om de contractuelle relatie tussen partijen voort te zetten, zelfs tijdens de periode van een vooropzeg.
Tenslotte neemt het contract van rechtswege een einde in geval van dreiging van faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, aanvraag tot reorganisatie, staking van betaling, alsmede in geval van feiten die de insolventie van de cliënt aantonen.

Art. 6:
De klant zal het personeel van F.A.C.T SECURITY werkomstandigheden aanbieden die conform zijn met de geldende wetgeving en met name het Code van welzijn op het werk en alle gerelateerde wetgeving.
De klant zal F.A.C.T. SECURITY bovendien op de hoogte brengen van alle regels die eigen zijn aan zijn onderneming en die hij wil gerespecteerd zien door het personeel van deze laatste.
Bij gebreke daaraan zal F.A.C.T SECURITY noch zijn personeel kunnen verweten worden dat ze genoemde regels niet respecteren.

Art. 7:
Alle tekeningen, specificaties, berekeningen, schema's, werkmethoden, systemen voor kwaliteitscontrole of documenten, ... verstrekt door F.A.C.T. Security in het kader van het leveren van diensten aan de Klant, zijn vertrouwelijk en blijven het intellectuele eigendom van F.A.C.T. SECURITY. De Klant kan ze daarom niet voor eigen gebruik gebruiken of aan derden doorgeven. In geval van niet-nakoming van deze verplichting, is de klant aansprakelijk voor een forfaitaire schadevergoeding van EUR 100.000, -, onverminderd het recht van F.A.C.T. SECURITY om de volledige geleden schade te claimen.

Art. 8:
Het personeel van F.A.C.T SECURITY blijft strict onafhankelijk van de klant, die hem slechts orders of instructies zal kunnen geven voor zover zij dat schriftelijk zijn overeengekomen bij het ondertekenen van de bestelling met F.A.C.T. SECURITY.
In geval van schending van bovengenoemde verplichting, zal de klant aansprakelijk zijn voor alle gevolgen die voortvloeien uit de, al dan niet foutief, gegeven orders of instructies, zonder dat naar de aansprakelijkheid van F.A.C.T SECURITY om welke reden ook zou kunnen worden gezocht.

Art. 9:
De klant zal, rechtstreeks of via een tussenpersoon of –bedrijf, geen enkel personeelslid van F.A.C.T. SECURITY mogen aanwerven, tijdens de duur van het contract noch tijdens de 12 maanden volgend op de vervaldag daarvan.
In geval van schending van dit verbod, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die minstens gelijk is aan zes maanden brutoloon van de aangeworven persoon, onder voorbehoud van enige bijkomende schadevergoeding die van hem zou kunnen gevorderd worden door F.A.C.T SECURITY als de schade groter is.

Art. 10:
Het personeel van F.A.C.T SECURITY zal over een identificatiekaart beschikken die ze zullen moeten voorleggen aan de klant.

Art. 11:
In geval van een interventie van de ordediensten, zal het personeel van F.A.C.T SECURITY trachten in de mate van het mogelijke de personen die zich als dusdanig uitgeven, te identificeren, maar zij zullen in geen geval gebonden zijn door de gevolgen van een niet-identificatie of een verkeerde identificatie en zij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor de interventies van de ordediensten of eventuele derden die tussenkomen, om welke reden dan ook.
De kosten voor de tussenkomsten van de ordediensten of eventuele derden die tussenkomen zoals brandweer, civiele bescherming, zullen uitsluitend en volledig ten laste zijn van de klant.

Art. 12:
De klant verbindt er zich toe om F.A.C.T SECURITY alvorens wordt overgegaan tot de voorziene opdracht(en), alle sleutels en documenten te bezorgen die nodig zijn voor de uitvoering van de voorziene taken.
De klant zal F.A.C.T SECURITY met name zijn huishoudelijk(e) reglement(en), veiligheidsreglement en meer in het algemeen alle belangrijke informatie/instructies bezorgen die van dien aard zouden zijn dat zij de overeengekomen prestaties zouden kunnen beïnvloeden.
F.A.C.T SECURITY is slechts gehouden tot het respecteren van de informatie en/of instructies die zijn schriftelijk medegedeeld en aanvaard door haar.
Mocht het personeel van F.AC.T. SECURITY geconfronteerd worden met een situatie die schadelijk zou kunnen zijn (brand, waterlek,...) en als er geen instructie daaromtrent is medegedeeld, dan zullen ze al dan niet reageren en de maatregelen nemen die ze nuttig achten om de schade weg te werken of te beperken, zonder dat hun aansprakelijkheid of die van F.A.C.T SECURITY zou kunnen aan de kaak gesteld worden.

Art. 13:
F.A.C.T SECURITY verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben overeenkomstig zijn verplichtingen zoals bepaald bij wet en in de reglementen.
Hij zal een kopie van de afgesloten verzekeringspolis(sen) voorleggen op verzoek van de klant.
Ongeacht de oorzaak van de eventuele aansprakelijkheid van F.A.C.T SECURITY, met inbegrip van een geval van zware fout, zal de klant slechts verhaal op hem hebben binnen de beperkingen van de afgesloten verzekeringspolis(sen), voor de schade en ten bedrage van de sommen die daardoor gedekt zijn.
Hetzelfde geldt in geval van een zware fout of een opzettelijke fout van een personeelslid van F.A.C.T. SECURITY.
In de veronderstelling dat de klant de aansprakelijkheid van F.A.C.T SECURITY zou willen vervolgen, dan dient hij, op straffe van ontzetting, F.A.C.T SECURITY daarvan op de hoogte te brengen binnen de 2 werkdagen na vaststelling van het bestaan van het schadegeval. De klant zal de volledige en voldoende elementen bezorgen die de aansprakelijkheid van F.A.C.T SECURITY vastleggen en het bedrag van de opgelopen schade.
F.A.C.T SECURITY zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele indirecte schade die de klant zou ondergaan, te weten financiële of commerciële schade die niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming van F.A.C.T SECURITY ten opzichte van zijn verplichtingen, met name winstderving, verhoging van de bedrijfskosten, verstoring van de planning, verlies van winst, cliënteel of verwachte winsten, verlies van gegevens of informatie, ...

Art.14 :
In geval door het personeel van F.A.C.T SECURITY gebruik wordt gemaakt van een voertuig van de klant, wordt er overeengekomen dat : -dit voertuig zal verzekerd worden tegen materiële schade en verplichte BA
-in geval van schade de aansprakelijkheid van F.A.C.T SECURITY strikt beperkt zal worden, betreffende de herstellingen als gevolg van een ongeval, tot het bedrag van de franchise van de verzekering materiële schade die het voertuig dekt, met uitsluitsel van elke andere schade
-als het voertuig eveneens wordt gebruikt door de klant en/of zijn personeel alsook door derden, er een routeboekje aanwezig zal zijn in het voertuig en dat dit zal worden ingevuld door elke gebruiker, teneinde de verantwoordelijkheden te kunnen bepalen in geval van een schadegeval

Art. 15:
Het materiaal van F.A.C.T SECURITY dat zich eventueel bij de klant bevindt, blijft eigendom van F.A.C.T SECURITY.
Aangezien echter het toezicht op genoemd materiaal aan de klant is overgedragen, zal deze laatste gehouden zijn om F.A.C.T. SECURITY schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van dit materiaal, ongeacht de oorzaak daarvan, behalve bij gewone slijtage.

Art. 16:
Hoe FACT SECURITY verzamelt en gebruikt persoonsgegevens wordt geregeld door de Belgische wetgeving, met name door (i) de verordening van de Europese Commissie (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening inzake gegevensbescherming van kracht 25 mei 2018 - de "RGPD") en (ii)) van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, tot intrekking van de Belgische wet van 8 december 1992 de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die eerder van kracht waren.
F.A.C.T SECURITY bevestigt dat elke verwerking van persoonsgegevens van klanten en iedere belanghebbende in het algemeen voldoet aan de hiervoor genoemde verordening persoon.
De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens nader in de overeenkomst tussen de klant F.A.C.T zekerheid.
F.A.C.T SECURITY en zijn personeel zijn niet verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke gegevens die zij buiten hun macht kunnen zien.

Art. 17:
FACT heeft een integriteitsbeleid opgezet en verklaart het te voldoen. De tekst van het integriteitsbeleid kan worden verstrekt op schriftelijk verzoek (FACT, Rue de la Station, 19-1300 Limal).

Art. 18:
Eventuele klachten i.v.m. de diensten van FACT kunnen per post (FACT, Rue de la Station, 19-1300 Limal) of fax gestuurd worden (010/400 155)

Art 19:
Voor alle bewakingsdienst, de contactpersoon is de operationeel directeur. Hij is telefonisch bereikbaar op 010 / 434.770.

Art. 20:
De jaarrekeningen kunnen bekomen worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag gericht aan FACT (Rue de la Station, 19 te 1300 Limal) of via fax (010.400.155)

Art. 21:
Mocht één of andere bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, wordt er overeengekomen dat de nietigheid van deze ene bepaling geen effect zal hebben op de andere bepalingen.
De partijen verbinden er zich toe om, zelfs na verloop van de contractuele periode, geen zakelijke of beroepsgeheimen waarvan zij kennis zouden kunnen gehad hebben in het kader van de uitvoering van het contract dat zij samen hebben afgesloten, te gebruiken of kenbaar te maken aan derden.
In geval van geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van Nijvel zullen bevoegd zijn.